Default Header Image

Scurt istoric

    Cerințele contemporane ale sistemului de sănătate presupun o perfectare și modernizare permanentă întru asigurarea scopului primordial al unei societăți civilizate – Sănătatea poporului. Sistemul de sănătate pe care ni-l dorim cât mai desăvârșit, necesită în primul rând pregătirea specialiștilor de înaltă calificare. Schimbările din ultimele decenii au înaintat cerințe noi, dar și numeroase oportunități de a prelua experiența țărilor europene în vederea pregătirii postuniversitare a medicilor prin rezidențiat, formă indispensabilă de instruire pentru creșterea specialiștilor întru acordarea asistenței me dicale la nivel contemporan. Din acest motiv, s-a recurs la implementarea sistemului de instruire postuniversitară prin alinierea la Standardele internaționale de calitate în educația medicală.

1991 - 1995

     Inspirați și entuziasmați fiind de reformele și remanierele parvenite la moment în curricula internațională de educație medicală postuniversitară, au avut loc numeroase demersuri și argumentări ale unor şefi de catedră cât și administrației Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, în frunte cu domnul rector Ion Ababii, profesor universitar, dr. hab. șt. med., academician al AŞM, susţinuţi fiind de Ministerul Sănătăţii, astfel, în 1991 s-a optat pentru inițierea instruirii prin rezidențiat cu înmatricularea primilor 30 rezidenţi din rândurile celor mai buni absolvenţi, la 3 specialități: chirurgie generală, obstetrică şi ginecologie, traumatologie şi ortopedie (a câte 2 grupe la fiecare specialitate). Responsabili de demararea procesului de instruire prin rezidențiat au fost numiți: prof. V.Revenco, conf. L.Grib, conf. E.Chiriac, conf. B.Golia, conf. N.Bacinschi și conf. N.Proca.

     Rezidenţiatul, ca formă de pregătire postuniversitară, este legiferat în anul 1992 prin Hotărârea Colegiului Ministerului Sănătăţii, iar decizia privind finanţarea acestuia din Bugetul de Stat a fost luată în anul 1994, conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 502 din 15.07.1994. În octombrie 1995 a fost promulgată Legea Învăţământului, art. 28, al. 2, care stipulează că instruirea postuniversitară prin rezidenţiat este obligatorie. Aceste trei acte legislative au stat la baza studiilor postuniversitare prin rezidenţiat și pregătirii medicilor specialiști în corespundere cu cerințele internaționale. În anii respectivi crește și numărul rezidenților de la 61 (1992) până la 178 (1995).

1996 - 2001

     Din 1996, în pregătirea medicilor prin rezidențiat, pentru prima dată au fost antrenate și centrele medicale din municipiul Bălți, iar mai apoi – și din Cahul, Orhei, Hîncești. Ulterior stagiile în instituțiile medicale municipale și raionale au devenit parte componentă a Programului de studii postuiversitare prin rezidențait. În anii 1996-1997 numărul rezidenților înmatriculați a constituit circa 350 persoane pe an, la specialitățile: Otorinolaringologie, Psihiatrie, Dermatovenerologie, Pediatrie, Medicină tradițională, Chirurgie pediatrică, Chirurgie general, Oncologie, Boli interne, Ortopedie traumatologie, Ortopedie traumatologie pediatrică, Stomatologie generală, Ortodonție, Neonatologie, Oftalmologie, Neurologie, Anesteziologie Reanimatologie, Igiena mediului, Igiena copilului, Farmacie generală, Analiza medicamentului și Microbiologie.

     Începând cu 1998 și, practice, până în prezent numărul rezidenților înmatriculați constituie a câte 450-550 persoane pe an, în funcție de necesitățile sistemului de sănătate și numărul studenților absolvenți în anul respectiv. Odată cu creșterea numărului de specialități și a rezidenților, pentru dirijarea instruirii prin rezidenţiat, a devenit necesară crearea Facultăţii de Rezidenţiat şi Secundariat clinic, fondată prin Ordinul rectorului USMF „Nicolae Testemiţanu” din 01.11.2000, în frunte cu decanul Valeriu Revenco, profesor universitar, dr. hab. șt. med., prodecanii: Liviu Grib, conferențiar universitar, dr. șt. med., Nicolae Bacinschi, conferențiar universitar, dr. șt. med., și Nicolae Proca, conferențiar universitar, dr. șt. med. Astfel, Republica Moldova a devenit prima țară din spațiul postsovietic ce a implementat această formă progresivă de instruire postuniversitară, conform cerințelor internaționale de educație în formarea profesională medicală.  

     Din 1999 s-a implementat Programul computerizat de coordonare a activității didactice, formarea orarelor și calcularea normei didactice fapt ce a permis din 2000 o dirijare mai eficientă a procesului de instruire prin rezidențiat. În 1996 la USMF pentru prima dată sunt înmatriculați și primii rezidenți internaționali,  din țările: Yemen, Palestina, Siria, Iordania, Liban, Livia, Irac, Sudan etc.

2001 - 2014

     Din 2001 în cadrul Facultății, în paralel cu activitățile de organizare, Decanatul, de comun cu catedrele USMF ,,Nicolae Testemițanu”, desfășoară o intensă sugectionare  metodică multilaterală la toate specialitățile cu instruire prin rezidențiat și secundariat clinic treptat, an de an, se lucrează la Programele de studii postuniversitare prin rezidențiat. Astfel, în această perioadă se elaborează și se aprobă Programele analitice de studii și Standardele de formare profesională cu Baremul deprindedrilor practice la circa 45 specialități prin rezidențiat și 37 supraspecialități prin secundariat clinic.

     Dacă la început durata studiilor de rezidenţiat era de 2-3 ani în funcţie de specialitate, din 2001 aceasta a fost majorată până la 4 ani pentru specialitățile profilului chirurgical şi până la 5 ani – pentru neurochirurgie. Totodată, stagierea în localităţile ţării (stagiul practic raional), timp de 6 luni, a devenit parte componentă a Programului integral de studii postuniversitare prin rezidenţiat.

     Un alt domeniu de activitate a Decanatului îl constituie organizarea și perfectarea metodologiei de admitere în rezidențiat cât și evaluarea abilităților obținute pe parcursul și la  finele studiilor. Astfel, s-au folosit pe larg posibilitățile tehnologiilor informaționale care au permis a organiza transparent admiterea în rezidențait prin utilizarea programelor computerizate în prelucrarea datelor din dosarele depuse la concurs cu obținerea rezultatelor concursului. Din anul 2002 s-a practicat petrecerea Examenului de licență cu eliberarea Diplomei de licență.

     În vizorul Decanatului se află, de la an la an, modernizarea Regulamentelor de admitere și studii prin rezidențiat. În baza experienței acumulate cât și aliniați fiind la cerințele internaționale, în 2003 s-a elaborat un Regulament tip de instruire prin rezidențiat care se evaluează la fiecare 3-5 ani sau în funcție de modificările legislative și de instruire. Totodată, o atenție deosebită s-a acordat  stabilirii duratei studiilor prin rezidențiat în conformitate cu cerințele Directivei 2005/36/CE a Parlamentului Europei. Astfel, din 2005 s-au început primele discuții și propuneri despre modernizarea cardinală a procesului de instruire postuniversitară prin rezidențiat, conform curriculei europene, perioada care a durat aproximativ 10 ani.

2015 - prezent

     În baza mai multor demersuri și argumentări ale administrației USMF ,,Nicolae Testemițanu” prin Hotărârea de Guvern nr. 884 din 28.12 2015 s-au obținut modificări esențiale referitor la instruirea prin rezidențiat prin introducerea postului de medic-rezident, funcțiilor de responsabili universitar și instituțional de rezidențiat etc., precum și legiferarea angajării și salarizării rezidenților în IMSP. Concomitent, sub egida Decanatului, de către specialiștii catedrelor în cadrul Standardelor internaționale s-au elaborat pentru fiecare specialitate Volumele de asistență medicală care pot fi acordate de către medicii rezidenți în instituțiile curative respective unde sunt repartizați. Astfel, s-au realizat eforturile pentru promovarea Rezidențiatului ca o formă prioritară de pregătire postuniversitară și de activitate în cadrul sistemului de sănătate al R. Moldova. În baza ordinul Ministerului Sănătății al R. Moldova nr. 175 P§2 din 23.12.2015 ,,Cu privire la aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea postuniversitară prin studii de rezidențit”, totodată, apare varianta revăzută a Nomenclatorului specialităților care e valabilă până în 2017.

     Din 2017, prin prisma cerințelor internaționale de pregătire a medicilor specialiști, s-a luat decizia de a trece de la pregătirea prin secundariat clinic la anumite supraspecialități la cea prin rezidențiat. Astfel, în baza conceptului elaborat de USMF s-a hotărât de a trece la pregătirea specialiștilor prin rezidențiat la majoritatea specialităților din sistemul de sănătate. În temeiul Deciziei Senatului nr. 10/12 din 29.08.2018 cu privire la modificarea denumirii Facultății de Rezidențiat și Secundariat Clinic, denumirea Facultății se modifică în Facultatea de Rezidențiat începând cu 01.09.2018 (ordinul Rectorului nr. 357 – A din 04.09.2018).

     În acest context, de către USMF ,,Nicolae Testemițanu” și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al R.Moldova, se inițiază o nouă etapă de perfectare a Nomenclatorului specialităților în țară, obțiune reflectată în Hotărârea de Guvern nr. 482 din 28.06.2017. În baza ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM nr.589 din 14.05.2018 ,,Cu privire la modificarea anexei la Ordinul nr.175 P§2 din 23.12.2015”, Nomenclatorul specialităților se modifică esențial în durata studiilor și se expune în redacție nouă. Din 2018 durata studiilor de rezidențiat a fost majorată până la 4 ani pentru majoritatea specialităților profilului terapeutic și până la 5 ani pentru majoritatea specialităților profilului chirurgical, unele specialități rămase fiind la durata de 3 ani pentru  Alergologie și imunologie, Dermatovenerologie, Endocrinologie, Hematologie, Medicină de familie, Medicină de urgență, Medicină legală, Medicină sportive, Neonatologie, Reabilitare și medicină fizică, și la 2 ani pentru Farmacie analitică, Farmacie clinică, Farmacie comunitară și de spital, Tehnologie farmaceutică industrială.

     Din 01.12.2018, în baza modificărilor Legii referitor la salarizare, s-a majorat esențial și salariul medicilor rezidenți, angajați în instituțiile medicale (,,Hotărârea Guvernului nr. 837 din 06.07.2016, pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală” cu modificările si completarile ulterioare).

     Actualmente, la USMF „Nicolae Testemiţanu” își fac studiile postuniversitare prin rezidenţiat peste 1500 de rezidenți la 58 specialități, fiind antrenate în pregătire 70 catedre și baze clinice universitare.