Default Header Image

Scurt istoric

Cerințele contemporane ale sistemului de sănătate presupun o perfecționare și modernizare permanentă întru asigurarea scopului primordial al unei societăți civilizate – Sănătatea poporului. Sistemul de sănătate pe care ni-l dorim cât mai desăvârșit necesită, în primul rând, pregătirea specialiștilor de înaltă calificare. Schimbările din ultimele decenii au înaintat cerințe noi, dar și numeroase oportunități de a prelua experiența țărilor europene în vederea pregătirii postuniversitare a medicilor prin rezidențiat - formă indispensabilă de instruire pentru avansarea în plan profesional a specialiștilor în scopul acordării asistenței medicale la nivel contemporan. Din acest motiv, s-a recurs la implementarea sistemului de instruire postuniversitară de calitate prin alinierea la Standardele internaționale în educația medicală.

1991-1995

Inspirați și entuziasmați de reformele și remanierele survenite în curricula internațională de educație medicală postuniversitară, în 1991 au fost înaintate numeroase demersuri și argumentări din partea unor şefi de catedră, cât și a administrației Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, în frunte cu domnul rector Ion Ababii, profesor universitar, dr. hab. șt. med., academician al AŞM. Susţinuţi fiind de Ministerul Sănătăţii,  s-a optat pentru inițierea instruirii prin rezidențiat cu înmatricularea primilor 30 de rezidenţi - cei mai buni absolvenţi, la 3 specialități: chirurgie generală, obstetrică şi ginecologie, traumatologie şi ortopedie (a câte 2 grupe la fiecare specialitate). Responsabili de demararea procesului de instruire prin rezidențiat au fost numiți: prof. Valeriu Revenco, conf. univ., Liviu Grib, conf. univ., E. Chiriac, conf. univ., B. Golia, conf. univ., Nicolae Bacinschi și conf. univ., Nicolae Proca.

Rezidenţiatul, ca formă de pregătire postuniversitară, este legiferat în anul 1992, prin Hotărârea Colegiului Ministerului Sănătăţii, iar decizia privind finanţarea acestuia din Bugetul de Stat a fost luată în anul 1994, conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 502 din 15.07.1994. În octombrie 1995, a fost promulgată Legea Învăţământului, art. 28, al. 2, ce stipulează că instruirea postuniversitară prin rezidenţiat este obligatorie. Aceste trei acte legislative au stat la baza implementării studiilor postuniversitare prin rezidenţiat și pregătirii medicilor specialiști în corespundere cu cerințele internaționale. În perioada respectivă, numărul rezidenților practic se triplează, de la 61 (în 1992) până la 178 ( în 1995).

1996-2001

Din 1996, în pregătirea medicilor prin rezidențiat, pentru prima dată, au fost antrenate și centrele medicale din municipiul Bălți, iar mai târziu - сele din Cahul, Orhei şi Hîncești. Ulterior, stagiile în instituțiile medicale municipale și raionale au devenit parte componentă a Programului de studii postuniversitare prin rezidențait. În anii 1996-1997, numărul rezidenților înmatriculați a constituit circa 350 de persoane pe an, la specialitățile: Otorinolaringologie, Psihiatrie, Dermatovenerologie, Pediatrie, Medicină tradițională, Chirurgie pediatrică, Chirurgie generală, Oncologie, Boli interne, Ortopedie traumatologie, Ortopedie traumatologie pediatrică, Stomatologie generală, Ortodonție, Neonatologie, Oftalmologie, Neurologie, Anesteziologie şi Reanimatologie, Igiena mediului, Igiena copilului, Farmacie generală, Analiza medicamentului și Microbiologie.

Începând cu 1998 și până în prezent, sunt înmatriculați câte 450-550 de rezidenți anual, în funcție de necesitățile sistemului de sănătate și de numărul studenților absolvenți în anul respectiv. Odată cu creșterea numărului de specialități și a rezidenților, pentru dirijarea instruirii prin rezidenţiat a devenit necesară crearea Facultăţii de Rezidenţiat şi Secundariat clinic, fondată prin Ordinul rectorului USMF „Nicolae Testemiţanu” din 01.11.2000, în frunte cu decanul Valeriu Revenco, profesor universitar, dr. hab. șt. med., prodecanii: Liviu Grib, conferențiar universitar, dr. șt. med., Nicolae Bacinschi, conferențiar universitar, dr. șt. med., și Nicolae Proca, conferențiar universitar, dr. șt. med. Astfel, Republica Moldova a devenit prima țară din spațiul postsovietic, care a implementat această formă progresivă de instruire postuniversitară, conform cerințelor internaționale de educație în formarea profesională medicală.  

Din anul 1999, a fost implementat Programul computerizat de coordonare a activității didactice, formarea orarelor și calcularea normei didactice, fapt ce a permis, din 2000, o dirijare mai eficientă a procesului de instruire prin rezidențiat. În 1996, la Universitate, pentru prima dată, sunt înmatriculați și primii rezidenți internaționali din țările: Yemen, Palestina, Siria, Iordania, Liban, Libia, Irac, Sudan etc.

2001-2014

Din 2001, în cadrul Facultății, în comun cu catedrele USMF ,,Nicolae Testemițanu”, a fost desfăşurată o intensă sugestionare  metodică multilaterală la toate specialitățile cu instruire prin rezidențiat și secundariat clinic. Treptat, an de an, se elaborează Programele de studii postuniversitare prin rezidențiat. Astfel, în această perioadă se aprobă Programele analitice de studii și Standardele de formare profesională cu Baremul deprinderilor practice la circa 45 specialități prin rezidențiat și 37 supraspecialități prin secundariat clinic.

Dacă la început durata studiilor de rezidenţiat era de 2-3 ani, în funcţie de specialitate, din 2001 aceasta a fost majorată până la 4 ani pentru specialitățile cu profil chirurgical şi până la 5 ani – la neurochirurgie. Totodată, efectuarea stagiului în raioane de către specialişti, timp de 6 luni, a devenit parte componentă a Programului integral de studii postuniversitare prin rezidenţiat.

Un alt domeniu de activitate a Decanatului îl constituie organizarea și perfectarea metodologiei de admitere în rezidențiat, precum și evaluarea abilităților obținute pe parcursul și la finele studiilor. Astfel, au fost aplicate pe larg tehnologiile informaționale, ce au permis a organiza în mod transparent admiterea în rezidențait prin utilizarea programelor computerizate la prelucrarea datelor din dosarele depuse la concurs. Din anul 2002, se practică desfăşurarea Examenului de licență, cu eliberarea Diplomei de licență.

Permanent, au fost revizuite regulamentele de admitere și studii prin rezidențiat. În baza experienței acumulate, în conformitate cu cerințele internaționale, în 2003 a fost elaborat un Regulament-tip de instruire prin rezidențiat, ce este evaluat la fiecare 3-5 ani sau în funcție de modificările legislative și de instruire. Totodată, o atenție deosebită a fost acordată  stabilirii duratei studiilor prin rezidențiat în conformitate cu cerințele Directivei 2005/36/CE a Parlamentului Europei. Astfel, din 2005 au fost lansate primele propuneri ce ţin de modernizarea cardinală a procesului de instruire postuniversitară prin rezidențiat, conform curriculei europene, perioada ce a durat aproximativ 10 ani.

2015-prezent

În baza mai multor demersuri și argumentări ale administrației USMF ,,Nicolae Testemițanu”, prin Hotărârea de Guvern nr. 884 din 28.12 2015, s-au obținut modificări esențiale referitor la instruirea prin rezidențiat, fiind introduse postul de medic-rezident şi funcția de responsabil universitar și instituțional de rezidențiat etc., precum și legiferată angajarea și salarizarea rezidenților în IMSP. Concomitent, sub egida Decanatului, în corespundere cu standardele internaționale, a fost stabilit, pentru fiecare specialitate aparte, volumul de asistență medicală acordată, recomandat medicilor rezidenți repartizați în instituțiile curative. Astfel, s-a reuşit promovarea Rezidențiatului ca o formă prioritară de pregătire postuniversitară și de activitate în cadrul sistemului de sănătate al R. Moldova. Totodată, în baza ordinul ui Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr. 175, P§2, din 23.12.2015, ,,Cu privire la aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea postuniversitară prin studii de rezidențit”, a intrat în vigoare varianta revăzută a Nomenclatorului specialităților, valabil până în 2017.

Din 2017, prin prisma cerințelor internaționale de formare a medicilor specialiști, s-a decis de a trece de la pregătirea prin secundariat clinic la anumite supraspecialități la cea prin rezidențiat. Astfel, în baza conceptului elaborat de USMF, s-a hotărât de a implementa metoda pregătirii specialiștilor prin rezidențiat la majoritatea specialităților din sistemul de sănătate. În temeiul Deciziei Senatului nr. 10/12 din 29.08.2018 ,,Cu privire la modificarea denumirii Facultății de Rezidențiat și Secundariat Clinic", denumirea Facultății se modifică în Facultatea de Rezidențiat, începând cu 01.09.2018 (Ordinul rectorului nr. 357 – A din 04.09.2018).

În acest context, cu suportul USMF ,,Nicolae Testemițanu” și a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, a fost inițiată o nouă etapă de perfectare a Nomenclatorului specialităților în țară, opțiune reflectată în Hotărârea de Guvern nr. 482 din 28.06.2017. În baza ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al R. M. nr. 589 din 14.05.2018 „Cu privire la modificarea anexei la Ordinul nr.175 P§2 din 23.12.2015”, a fost modificat, esențial, capitolulul ce ţine de durata studiilor, fiind expus în redacție nouă. Astfel, din 2018, durata studiilor de rezidențiat a fost majorată până la 4 ani pentru majoritatea specialităților de la profilulu terapeutic și până la 5 ani - pentru majoritatea specialităților de la profilul chirurgical. În acelaşi timp, la unele specialități precum Alergologie și imunologie, Dermatovenerologie, Endocrinologie, Hematologie, Medicină de familie, Medicină de urgență, Medicină legală, Medicină sportivă, Neonatologie, Reabilitare și medicină fizică a fost păstrată durata de 3 ani, iar pentru Farmacie analitică, Farmacie clinică, Farmacie comunitară și de spital, Tehnologie farmaceutică industrială - de 2 ani.

Din 1 decembrie 2018, în baza modificărilor Legii privind salarizarea, a fost majorat esențial și salariul medicilor rezidenți, angajați în instituțiile medicale (Hotărârea Guvernului nr. 837 din 06.07.2016, pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, cu modificările si completarile ulterioare).

Actualmente, la USMF „Nicolae Testemiţanu”, peste 1500 de rezidenți urmează studiile postuniversitare prin rezidenţiat, la 58 de specialități, în procesul de învăţământ fiind antrenate peste 70 de catedre didactice și baze clinice universitare.